Ebooks@HKUL

Browse by titles

Lifewood


 • [Report of the Food Supply Commission] /
 • A contribution to the prehistory of Hong Kong and the New Territories / Heanley, C. M.
 • A memorandum on the law of foreshore and seabed with relation to the Colony of Hong Kong /
 • Bai Chongxi zui jin yan lun zhi yiBai Chongxi zui jin yan lun zhi yi 白崇禧最近言論之一 / Bai, Chongxi 1893-1966. 白崇禧
 • Bai nian shang ye 百年商業 / Chan, Tai-tung. 陳大同.
 • Child slavery in Hong KongChild slavery in Hong Kong / Haslewood, Hugh Lyttleton 1886-
 • Chinese official documents and petitions /
 • Commercial conversations in Cantonese and English / Wells, Herbert Richmond.
 • Copies or extracts of correspondence between Governor Sir John Bowringand the Secretary of State for the Colonies, relative to thereconstruction of the Legislative Council of Hong Kong, in the years1855 and 1856 /
 • Da XianggangDa Xianggang 大香港 / Deng, Chao. 鄧超.
 • Ding zheng Yue yin zhi nan 訂正粤音指南 / Wells, Herbert Richmond.
 • Echoes of Hong Kong and beyond / Forster, Lancelot 1882-1968.
 • Er ci da zhan Xianggang Hua ren te wu jing cha dui te kanEr ci da zhan Xianggang Hua ren te wu jing cha dui te kan 二次大戰香港華人特務警察隊特刊 /
 • Fan dui xu bi shi lüe 反對蓄婢史略 /
 • Fang kong fang du yan jiang ji 防空防毒演講集 / Degelasi. 德格拉斯
 • Fujian lü Gang tong xiang hui ji nian kang zhan sheng li da hui te kan 福建旅港同鄉會紀念抗戰勝利大會特刊 / 陳炎琛.
 • Future control and development of the port of Hong KongFuture control and development of the port of Hong Kong / Owen, David John 1874-1941.
 • Gang Ao xue xiao gai fan 港澳學校槪覽 /
 • Gang Jiu jian ying 港九剪影 /
 • Gang Jiu qiao xiao shi lue 港九僑校史略 /
 • Gang qiao xu zhi 港僑須知 /
 • Gong he fa ren 工合發軔 / Zhang, Fazu. 張法祖.
 • Guo ding jiao ke shu chu xiao chang shi 國定敎科書初小常識 /
 • Guo ding jiao ke shu chu zhong dai shu 國定敎科書初中代數 /
 • Guo ding jiao ke shu chu zhong hua xue 國定敎科書初中化學 /
 • Guo ding jiao ke shu chu zhong Ri yu 國定敎科書初中日語 /
 • Guo ding jiao ke shu chu zhong sheng li wei sheng 國定敎科書初中生理衛生 /
 • Guo ding jiao ke shu chu zhong suan shu 國定敎科書初中算術 /
 • Guo ding jiao ke shu chu zhong wai guo di li 國定敎科書初中外國地理 /
 • Guo ding jiao ke shu chu zhong wai guo shi 國定敎科書初中外國史 /
 • Guo ding jiao ke shu gao xiao di li 國定敎科書高小地理 /
 • Historical and statistical abstract of the Colony of Hong Kong 1841-1930 /
 • Hong Kong before the BritishHong Kong before the British / Balfour, S. F.
 • Hong KongHong Kong /
 • Hong KongHong Kong /
 • Hongkong and the Chinese customs / Wright, Stanley Fowler 1873-
 • Hongkong, about & around / Peplow, S. H.
 • Hua nan shang ye Xianggang zhuan ji 華南商業香港專輯 /
 • Hua qiao dao Gang xu zhi 華僑到港須知 /
 • Hua qiao shang ye gai kuang 華僑商業槪況 /
 • Hui yi feng huo yu sheng shi mo ji 回憶烽火餘生始末記 / Liu, Jinglian. 劉景濂.
 • In Far Eastern waters /
 • Index of the streets, house numbers and lots of the city ofVictoria ... in the colony of Hong Kong / Whyatt, John 1905-
 • Jiu guo gong zhai te kan 救國公債特刊 /
 • Jiulong Ying jie zeng fang di shuiJiulong Ying jie zeng fang di shui 九龍英界增房地稅 /
 • Kang zhan liang nian de hui gu yu qian zhan 抗戰兩年的回顧與前瞻 / Bai, Chongxi 1893-1966. 白崇禧
 • Kang zhan san nianKang zhan san nian 抗戰三年 /
 • Kang zhan yi lai 抗戰以來 / Taofen 1895-1944. 韜奮
 • Ku kou ji 苦口集 / Wu, Hanzhen. 吳涵眞.
 • Laws relating to public health and sanitation in force in the Colony of Hong Kong /
 • Leng gong hong xing 冷宮紅杏 / He, Gongdi 1897- 何恭第
 • Lu zhi jun Xianggang da xue tang di er ci quan juan qi 盧制軍香港大學堂笫二次勸捐啓 / Lugard, Frederick John Dealtry 1858-1945.
 • Meiguo jiang xiao yu Zhongguo kang zhan 美國將校與中國抗戰 / Chen, Xiaowei 1892- 陳孝威
 • Memorandum on the Hongkong Blockade for the information of Governor Sir George Bowen, G.G.M.G. / Russell, Justice.
 • Mission hostels, supplementary appeal /
 • Mui tsai in Hong Kong and MalayaMui tsai in Hong Kong and Malaya /
 • Mui-tsai in Hong KongMui-tsai in Hong Kong /
 • Notes on the harbour of Hong Kong / De Rome, Frank J.
 • Qian jin zhong de Xianggang qing nianQian jin zhong de Xianggang qing nian 前進中的香港靑年 /
 • Qian Xianggang zong du Jinwentai lun Xianggang zhi jianglai 前香港總督金文泰論香港之將來 / Zeng, Te. 曾特.
 • Qing shan chan yuan da guan 靑山禪院大觀 / Lin, Dakui. 林大魁.
 • Quan mu gong zhai xu zhi 勸募公債須知 /
 • Report / Price, J. M.
 • Report of the commissioners /
 • Report of the Committee appointed by His Excellency Sir William Robinson ... to enquire into the expenditure of the Colony and tosuggest what economies can be effected therein without sacrifice ofefficiency in the public service, together with the evidence takenbefore the Committee, and departmental reports, returns, &c /
 • Report of the Education Commission appointed by His Excellency Sir John Pope Hennessy to consider certain questions connected witheducation in Hong Kong /
 • Report of the Technical Committee for the Reorganization and Improvement of Existing Official Hospital and Clinical Facilities ofthe Colony of Hong Kong, 1938-1939 /
 • Report on insanitary property resumptions in the years 1894-1905 /
 • Report on the sanitation of Hong Kong / Chadwick, Osbert.
 • Rules of residence /
 • Rules of the Hongkong University Union /
 • San ba jie te kan 三八節特刊 /
 • Shang ren na shui zhi daoShang ren na shui zhi dao 商人納稅指導 /
 • Sheng Gang Ao lao qian jie mi 省港澳老千揭秘 / Shuangqi 雙企
 • Shi yan lian tan lang 十艷戀檀郎 / He, Gongdi 1897- 何恭第
 • Shin Honkon no kensetsu 新香港の建設 /
 • Si yi lü Gang gong shang ye gai kuang 四邑旅港工商業槪況 /
 • Tang zi diao yin Ying yu 唐字調音英語 / Mo, Wenchang. 莫文暢.
 • The grant code, 1924 /
 • The Surveyor General to the Colonial Secretary / Price, J. M.
 • The University of Hong Kong, 1912-1933The University of Hong Kong, 1912-1933 /
 • Through Hong Kong with a cameraThrough Hong Kong with a camera / Arnold, John.
 • Tie chuang jian zheng wen luTie chuang jian zheng wen lu 鐵窗見證聞錄 /
 • University of Hong Kong /
 • University of Hong KongUniversity of Hong Kong /
 • Xi nan zhong xue gao zhong yi ji ji kan 西南中學高中一級級刊 /
 • Xianggang bai nian 香港百年 / Liu, Guoying. 劉國英.
 • Xianggang bai nian shi 香港百年史 /
 • Xianggang da de xue yuan gai kuangXianggang da de xue yuan gai kuang 香港達德學院槪況 /
 • Xianggang da xue jing xue jiang yi 香港大學經學講義 /
 • Xianggang da xue quan juan dong shi hui yi ji shi lu 香港大學勸捐董事會議記事錄 /
 • Xianggang fa li hui bian 香港法例彙編 /
 • Xianggang gong shang shou ce 香港工商手册 /
 • Xianggang guan li Han wen shi fan tong xue lu 香港官立漢文師範同學錄 /
 • Xianggang hu shi chan ke shi lian hui shi zhou nian ji nian te kan 香港護士產科士聯會十週年紀念特刊 /
 • Xianggang Hua ren ming ren shi lüe 香港華人名人史略 / Wu, Xinglian 1893- 吳醒濂
 • Xianggang Hua zi gong chang diao cha lu 香港華資工廠調查錄 /
 • Xianggang Jidu jiao hui shi 香港基督敎會史 /
 • Xianggang jin rong 香港金融 / Yao, Qixun 姚啓勳.
 • Xianggang Jiulong jian Xinjie xing shi tu 香港九龍兼新界形勢圖 /
 • Xianggang Jiulong shi qu jie dao xiang ji 香港九龍市區街道詳記 /
 • Xianggang liang da can an 香港兩大慘案 /
 • Xianggang she hui fu li hui yi xiao gai lan 香港社會福利會義校槪覽 /
 • Xianggang Xinjie di ming biao 香港新界地名表 /
 • Xianggang xu bi wen ti 香港蓄婢問題 /
 • Xianggang yu min gai kuang 香港漁民概況 / Xie, Fensheng. 謝憤生.
 • Xianggang za ji 香港雜記 / Chen, Huixun. 陳鏸勳.
 • Xianggang zheng fu min zheng fa li 香港政府民政法例 /
 • Xianggang zheng fu yi jiu si qi nian di fang shui tiao li 香港政府一九四七年地方稅條例 /
 • Xianggang zhi nan 香港指南 /
 • Xianggang zhi nanXianggang zhi nan 香港指南 /
 • Xianggang Zhongguo xin wen bao 香港中國新聞報 /
 • Xianggang Zhonghua chang shang chu pin zhi nan 香港中華廠商出品指南 /
 • Xiangjiang chou zuo ji 香江酬酢集 /
 • Xiao du fang fa 消毒方法 /
 • Xiaowei kang zhan lun wen xu ji 孝威抗戰論文續集 / Chen, Xiaowei 1892- 陳孝威
 • Xiaowei xuan ji 孝威選集 / Chen, Xiaowei 1892- 陳孝威
 • Xin jiao yu xue gang yao 新教育學綱要 / Hu, Yisheng. 胡一聲.
 • Xinjie zhi nan 新界指南 /
 • Xu he zhan wen ti zhi tao lun 續和戰問題之討論 /
 • Xu Tishan xian sheng zhui dao hui te kan 許地山先生追悼會特刊 /
 • Yan zhi hong leiYan zhi hong lei 胭脂紅淚 / Luo, Liming 1903-1968. 羅澧銘
 • Year book of the Hong Kong Volunteer Defence Corps 1940 /
 • Yi jiu si ba nian shou ce 一九四八年手册 /
 • Yin Han shang wu huo pin ci yu hui bian 英漢商務貨品辭語彙編 /
 • Ying hua ji 櫻花集 / He, Gongdi 1897- 何恭第
 • Ying ren qin Xianggang bai nian li shi cang sang ji 英人侵香港百年歷史滄桑記 / Liu, Jinglian. 劉景濂.
 • Yu mian hu li 玉面狐狸 / He, Gongdi 1897- 何恭第
 • Zhao shang ju zui jin san nian lai zhi ge xin 招商局最近三年來之革新 / Cai, Zengji. 蔡增基.
 • Zhong yao lian shang hui suo chuang ban ji nian shu 中藥聯商會所創辦紀念書 /
 • Zhongguo gong ye he zuo yun dong de fa ren 中國工業合作運動的發軔 /
 • Zhongguo guo min dang zhu Gang Ao zong zhi bu di yi ci dang yuan dai biao da hui ji yao 中國國民黨駐港澳總支部第一次黨員代表大會紀要 /
 • Zhongxing lian ji 中興聯集 /
 • Zhu Gang Dongguan dong yi tang shi lüe 駐港東莞東義堂事略 / Ye, Wolin. 葉沃林.
 • Zhu Gang Mei zong ling shi bao gao shu de pi pan 駐港美總領事報告書的批判 / Li, Daming. 李大明.
 • Zu guo gai kuangZu guo gai kuang 祖國槪況 /
 • Guo ding jiao ke shu chu zhong gong min 國定敎科書初中公民 /
 • Guo ding jiao ke shu chu zhong dong wu 國定敎科書初中動物 /
 • Guo ding jiao ke shu chu zhong guo wen 國定敎科書初中國文 /
 • Guo ding jiao ke shu chu zhong ben guo shi 國定敎科書初中本國史 /
 • Guo ding jiao ke shu chu zhong ben guo di li 國定敎科書初中本國地理 /
 • Guo ding jiao ke shu chu zhong zhi wu 國定敎科書初中植物 /
 • Guo ding jiao ke shu gao xiao gong min 國定敎科書高小公民 /
 • Guo ding jiao ke shu gao xiao li shi 國定敎科書高小歷史 /
 • Guo ding jiao ke shu gao xiao suan shu 國定敎科書高小算術 /
 • Guo ding jiao ke shu gao xiao zi ran 國定敎科書高小自然 /
 • Xianggang Han wen du ben 香港漢文讀本 /

 • Top